Change default launcher Huawei EMUI 9.0

Change default launcher Huawei EMUI 9.0

Change default launcher Huawei EMUI 9.0