fix google play store wont open load crashing huawei

fix google play store wont open load crashing huawei