Huawei Power button to reboot

Huawei Power button to reboot