Change font size huawei honor

Change font size huawei honor