hard reset huawei power button

hard reset huawei power button