Huawei WiFi Calling enable

Huawei WiFi Calling enable